iHOME.cn获得授权,可以链接到国际iHOME的数字积分钱包,为会员权益的应用提供了更多可能性。
该数字积分钱包兼容国际多数通用的数字货币。但提供的目的是便于存放度假会员积分。
以下是简要介绍:
 
 
 
 
1、打开www.clubihome.com的官网
 
 
 
 
 
 
 
2、查看钱包地址、新建钱包、添加钱包
 
 
 
 
 
3、邀请朋友注册iHOME会员